Múzeum SNP, Banská Bystrica

Múzeum SNP, Banská Bystrica Zdroj: Depositphoto

Múzeum Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici je celoštátne špecializované múzeum, ktoré vzniklo 8. mája 1955.

Vznik a prvé roky múzea

Spočiatku nebola jasná jeho profilácia, organizačná štruktúra ani koncepcia činnosti. Tieto otázky sa začali riešiť až koncom roka 1956. V apríli 1957 prešlo múzeum pod Povereníctvo školstva a kultúry a v júli toho istého roka mu Slovenská akadémia vied priznala vedecký charakter. Stalo sa tak celonárodným múzejným a vedeckým ústavom, ktorého úlohou bolo zhromažďovať, spracovávať, chrániť a sprístupňovať pamiatky z obdobia SNP.

Múzeum SNP, Banská Bystrica
Múzeum SNP, Banská Bystrica

Míľniky v histórii múzea

V 60. rokoch sa vykryštalizoval profil a zameranie múzea. Vydali sa základné dokumenty a sprístupnila sa prvá expozícia. Zároveň sa začala výstavba Pamätníka SNP, ktorý mal slúžiť ako účelová budova múzea. Pamätník bol verejnosti sprístupnený v roku 1969 pri príležitosti 25. výročia Povstania.

Presídlenie do Pamätníka SNP v roku 1969 prinieslo nové možnosti rozvoja múzejnej, vedecko-výskumnej, expozičnej, výstavnej a kultúrno-osvetovej činnosti. V tom istom roku múzeum otvorilo novú stálu expozíciu, ktorá dosahovala európske parametre a bola v mnohých oblastiach avantgardná.

Obdobie normalizácie sa prejavilo aj na činnosti múzea. Zmenili sa expozície a v roku 1972 bolo z pietnej siene odstránené súsošie Obete varujú od Jozefa Jankoviča. K 30. výročiu SNP múzeum sprístupnilo novú expozíciu, ktorá sa nevymykala z rámca vtedajších múzejných expozícií v Československu. 70. a 80. roky boli rokmi intenzívneho zhromažďovania archívneho materiálu a zbierkotvornej činnosti, čo viedlo v roku 1980 k zriadeniu Archívu Múzea SNP.

Múzeum SNP, Banská Bystrica Zdroj: Depositphoto
Múzeum SNP, Banská Bystrica Zdroj: Depositphoto

Múzeum SNP v 21. storočí

Až 21. storočie prinieslo v histórii múzea množstvo zmien. Pri príležitosti 60. výročia SNP bolo v pietnej sieni znovu odhalené súsošie Obete varujú a múzeum pripravilo novú expozíciu Slovensko v protifašistickom hnutí odporu Európy v rokoch 1939–1945. Od roku 2006 múzeum pripravilo niekoľko úspešných projektov v rámci svojej novej filozofie „otvoreného múzea”.

Oslavy 70. výročia SNP v roku 2014, ktorých hlavným organizátorom bolo Múzeum SNP potvrdili jeho významné postavenie v slovenskej kultúrnej spoločnosti. Múzeum sa snaží vzbudzovať hrdosť na našich predkov v protifašistickom zápase a jeho morálny odkaz smerovať hlavne k mladej generácii.

Múzeum SNP, Banská Bystrica
Múzeum SNP, Banská Bystrica

Súčasnosť a plánovaný presun múzea

V súčasnosti je Múzeum SNP dynamicky sa rozvíjajúcou inštitúciou s cieľom stáleho rozvoja. Jeho poslaním je zhromažďovať, zhodnocovať, ochraňovať a sprístupňovať zbierkové predmety a dokumentárne materiály viažuce sa k dejinám slovenskej spoločnosti v rokoch 1938–1945 s dôrazom na dokumentáciu protifašistického odboja a SNP.

V roku 2021 sa objavili informácie o plánovanom presune múzea spod Ministerstva kultúry pod Vojenský historický ústav Ministerstva obrany. Tento zámer vyvolal diskusie a petíciu za zachovanie múzea pod rezortom kultúry. Napriek tomu vláda 29. septembra 2021 schválila presun múzea, pričom si má udržať právnu subjektivitu. Digitalizačné centrum by malo prejsť pod Slovenskú národnú galériu a národná expozícia v Auschwitz-Birkenau pod Múzeum holokaustu v Seredi.

Múzeum SNP, Banská Bystrica
Múzeum SNP, Banská Bystrica