Tihányiovský kaštieľ v Radvani

Tihányiovsky kaštieľ Zdroj: muzeum.sk

Tihányiovský kaštieľ v Radvani prešiel v priebehu rokov niekoľkými prestavbami. Pôvodne to bola prízemná renesančná budova z prvej polovice 17. storočia, ktorej zvyšky sa zachovali v severozápadnej časti objektu. V roku 1819 objekt dostal klasicistickú podobu. Ďalšie úpravy z 19. storočia vyústili do dnešného neorenesančného výrazu.

Ešte v tridsiatych rokoch 20. storočia sa na území Kráľovej a Radvane (dnes časti Banskej Bystrice) nachádzali štyri kaštiele, z ktorých sa dodnes zachovali tri. Obe mestské časti majú veľmi dlhú históriu. Radvaň sa spomína už v roku 1280 ako Roduan. Kráľova sa v roku 1264 nazývala Villa reginalis Queral, v roku 1402 Khunigldorf (Kráľova osada).

Najstarším spomedzi štyroch kaštieľov bol Soví hrad

Najstarším spomedzi štyroch kaštieľov bol Soví hrad z 15. storočia (stával neďaleko dnešného Tesca), ktorý zbúrali krátko pred druhou svetovou vojnou. Traduje sa, že patril Matejovi Korvínovi. Druhý kaštieľ, Radvanský, bol centrom Radvane a sídlom rodiny Radvanských a vznikol začiatkom 16. storočia. V druhej polovici 20. storočia v ňom sídlil Štátny okresný archív, dnes nie je využitý a čaká na nového majiteľa. V Radvani ešte stojí aj tzv. Bárczyovský kaštieľ z roku 1651 postavený na gotických základoch. Tak ako Radvanský, dnes nie je využitý a jeho stav je, žiaľ, kritický.

Od roku 1989 v ňom sídli Stredoslovenského múzea

Od roku 1989 sídli v pamiatkovo chránenej budove Tihányiovského kaštieľa v Radvani prírodovedné oddelenie Stredoslovenského múzea. Návštevníci v ňom môžu navštíviť stálu expozíciu Príroda stredného Slovenska a rôzne prírodovedné výstavy.

Prírodovedné oddelenie Stredoslovenského múzea vzniklo v roku 1972 a od roku 1989 sídli v pamiatkovo chránenej budove Tihányiovského kaštieľa v Radvani. Pre verejnosť sú okrem možnosti navštíviť stálu prírodovednú expozíciu pravidelne k dispozícii aj vlastné prírodovedné výstavy.

V audiovizuálnej sále múzea sa premietajú filmy pre žiakov a študentov, uskutočňujú sa prednášky, špecializované semináre pre učiteľov, premietanie diapásiem a diskusie na rôzne témy týkajúce sa problémov ochrany prírody.

Expozícia Príroda stredného Slovenska

Expozícia Príroda stredného Slovenska je tematicky členená do 8 výstavných miestností, z ktorých každá poskytuje prostredníctvom zastúpených živočíchov, rastlín, hornín, nerastov a skamenelín obraz o prírode 8 celkov bývalého stredoslovenského kraja. 2400 exponátov, množstvo fotografií a schém predstavuje typické ukážky najvýznamnejších prírodných a umelých ekosystémov.

Názorné naznačenia väzieb medzi jednotlivými prvkami ekologických systémov návštevníkom umožňujú pochopiť základné princípy ich fungovania. Účelom expozície je nielen pomôcť jej návštevníkom naučiť sa rozoznávať i menej známe druhy hornín, nerastov, rastlín a živočíchov (stavovce, bezstavovce), ale aj rozšíriť si vedomosti z oblasti ekológie a ochrany prírody.

Expozícia je koncipovaná na celú škálu environmentálnych problémov od prezentácie diverzity druhov cez charakteristiku chránených území až po ukážky zdrojov devastácie prírodného prostredia. Expozičná miestnosť venovaná prírode Tatier ponúka možnosť prehrať si hlasy vystavených živočíchov.

Základné informácie

Otváracie hodiny:

Radvanská 27, Banská Bystrica

E-mail: tk@ssmuzeum.sk

Tel. č.: +421 484 103 376

Koordinátor aktivít Tihányiovského kaštieľa: Mgr. Anna Brlošová, brlosova@ssmuzeum.sk, +421 903 480 268