Lesnícke a drevárske múzeum

Lesnícke a drevárske múzeum, Zvolen

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti múzejnej dokumentácie lesníctva a drevárstva a zároveň dokumentuje i vývoj prírody a spoločnosti vo zvolenskom regióne.

Poslaním múzea je zhromažďovať, vedecky spracovávať zbierkové predmety a ako súčasti kultúrneho dedičstva ich uchovávať a prezentovať, aby prispeli k poznaniu vývoja prírody a spoločnosti. Vo svojich fondoch z lesníctva, drevárstva, mykológie, histórie, archeológie, numizmatiky a národopisu má vyše 51 000 predmetov.

Je pokračovateľom Lesníckeho múzea v Bratislave, ktoré bolo súčasťou Zemědělského múzea (1927) a Mestského múzea vo Zvolene (1942). Od roku 1992 spája vo svojej činnosti poslanie oboch týchto historických a pamäťových inštitúcií. V roku 2008 sa múzeum stalo organizačnou súčasťou štátneho podniku LESY Slovenskej republiky.

Expozície:

Rodina Ostrolúcka a Ľudovít Štúr

Realizovaná pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra

Výstava prezentuje regionálne dejiny Zvolena a predstavuje jednu z najstarších a najvplyvnejších šľachtických rodín Zvolenskej stolice. Jej osvietenecký prístup k verejnému životu pomohol ovplyvniť politický a hospodársky vývoj Zvolena v búrlivom revolučnom období 19. stor.

Zobrazený je zároveň vzťah významnej osobnosti slovenského národného hnutia, Ľudovíta Štúra, nielen k rodine, Zvolenu, ale naznačuje aj širšie európske súvislosti. Výstava prostredníctvom moderných technológií a hodnotných zbierkových predmetov získaných z pozostalosti rodiny, najmä rozsiahlej knižnice, ponúka jedinečnú možnosť nahliadnuť do spôsobu ich života.

Drevo vždy živé

Tradičné remeslá pre dnešok

Výstava je venovaná tradičným drevárskym remeslám a najrozšírenejším technikám opracovania dreva na našom území, akými boli napríklad štiepanie, dlabanie, tesárstvo, tokárstvo či stolárstvo. Predstavuje ich historickú podobu a zároveň prezentuje typické nástroje a konečné výrobky remeselníkov.

Historické predmety a techniky výstava podáva súčasne ako zdroj nápadov a inšpirácií pre vznik nových objektov, ktoré by svojou funkciou i vonkajším stvárnením plne zodpovedali požiadavkám dnešnej modernej doby.

Hlas lesa

Pozitívne odkazy minulosti k zefektívneniu práce  v lesníctve

Hlas lesa predstavuje tému lesa a lesníctva na Slovensku v dvoch rovinách. Les ako prírodné spoločenstvo dokumentuje prvá časť výstavy. Návštevníci v nej nájdu formou diorámy podaný obraz zalesnenej plochy charakteristickej pre naše podmienky, ale tiež systematicky usporiadané exponáty reprezentujúce základné druhy živočíchov, rastlín, húb a hornín tvoriacich lesný ekosystém.

Druhá časť predstavuje vývoj lesného hospodárstva od prvých cieľavedomých snáh o usmernenie fungovania lesa až po súčasnosť. Jednotlivé časti lesníckej práce podáva v časovom slede, tak ako rad-radom vystupovali na scénu dobového pokroku.

Lesnícky skanzen

Lesnícky skanzen – Čierny Balog – Vydrovská dolina

OTVORENÉ:

Skanzen:     máj a september od 09:00 hod. do 15:00 hod.

                     jún, júl,august od 09:00 hod. do 17:00 hod.

Horáreň:      máj a september od 10:00 hod. do 15:00 hod.

                     jún, júl, august od 09:00 hod. do 17:00 hod.

Expozícia Izba starého horára je riešená ako rekonštrukcia pracovného priestoru – kancelárie horára z obdobia prvej polovice 20. storočia. Dôraz je položený na autenticitu výpovede s využitím dobového nábytku, bytových doplnkov, pracovných pomôcok i osobných vecí horára. Atmosféru živého prostredia tvoria originálne zbierkové predmety.

Expozícia Lesy Slovenska približuje lesy na území Slovenska v dvoch líniách. Prvá je charakteristika lesných porastov Slovenska na základe vegetačných stupňov podaná prostredníctvom výpovede o zastúpení prírodných druhov príznačných pre jednotlivé stupne. Druhá je charakteristika najvýznamnejších lesných drevín. Prezentované sú dreviny, pedologický, botanický a entomologický materiál.

Expozícia Lesy a život vyjadruje expresívnym až provokujúcim spôsobom problematiku vzťahu človeka a prírody, v tomto prípade zastúpenej lesom. Poukazuje na zhubný vplyv nešetrného konzumného životného štýlu „západnej“ civilizácie na prírodné prostredie až po riziko jeho  kolapsu formou priestorovej koláže obrazov, predmetov a materiálov charakteristických pre jednotlivé tváre reality s ambíciou vystihnúť atmosféru a vyslať varovný signál.

Lesná kaplnka

Objekt je  kópiou Kaplnky Panny Márie ustavičnej pomoci z Podkriváňa – Hornej Bzovej, ktorú dal v roku 1910 postaviť gróf Zichy, pre lesných robotníkov a obyvateľov tohto odľahlého kúta patriaceho k  rodinnému panstvu Zichyovcov v Divíne. Originálna kaplnka dodnes slúži svojmu účelu.

Expozíciu Strom je modlitba zeme k nebesiam… v Lesnej kaplnke tvoria drevené sochy zo súkromných zbierok autorov Vladimíra Morávka,  Petra Zoričáka a Jána Krajčího a z fondov  Lesníckeho a drevárskeho múzea.

Zdroj: Lesy SR